ระบบประกาศผลการยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีการศึกษา 2563

ค้นหา / พิมพ์ใบประกาศ "รายชื่อนักเรียน"